Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 13158

Nadanie imienia jednostce samorządowej jaką jest ośrodek pomocy społecznej należy do kompetencji rady miasta i odbywa się w trybie zmiany statutu tej jednostki poprzez ustalenie jej nazwy.

Nadanie imienia podnosi rangę instytucji, jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej i sprawą prestiżową dla pracowników jednostki. Jest to też forma zachowania w pamięci następnych pokoleń i uhonorowania ponadprzeciętnych zasług osoby dla życia publicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku w 2015 roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojego funkcjonowania. Na przestrzeni minionego okresu pomoc społeczna zmieniała się wielokrotnie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w Szczecinku mamy dobrze rozwinięty system wsparcia osób i rodzin, na który składają się prężnie działające organizacje pozarządowe, długofalowe programy pomocowe oraz rozwijająca się praca socjalna i środowiskowa.

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w swojej działalności podejmowali liczne inicjatywy wspierające osoby wymagające pomocy, angażując lokalne środowisko w tym samorządowców, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz instytucje społeczne. Zabiegali też o rozbudowę infrastruktury społecznej oraz rozwój usług socjalnych, przyświecała im idea kreatywnego i efektywnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

Nieoceniony wkład w rozwój lokalnej pomocy społecznej miała pierwsza kierownik szczecineckiego ośrodka – Wiesława Dudzińska-Stankiewicz (ur.10.05.1956 r., zm. 18.09.2008 r.), która rolę pomocy społecznej pojmowała, jako animatora oraz partnera sektora publicznego i pozarządowego na rzecz poprawy warunków życia najuboższych.

Wiesława Dudzińska-Stankiewicz swoją pracą budowała prestiż i uznanie dla zawodu pracownika socjalnego, instytucji pomocy społecznej, a także naszego miasta, poświęcając im najbardziej twórcze lata swego życia.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalizację organizatora pomocy społecznej w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Białobrzegach oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Działalność zawodową rozpoczęła w Lidze Kobiet Polskich, następnie pracowała, jako nauczyciel Liceum Ekonomicznego w Szczecinku. W dniu 30 kwietnia 1990 r. objęła stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Dzięki Jej determinacji ośrodek otrzymał samodzielną siedzibę przy ul. Wiejskiej, powstała Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn oraz Oddział Adaptacyjny dla Niepełnosprawnych Intelektualnie, który w 1995 roku dał początek Warsztatom Terapii Zajęciowej. Rok później organizowała Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Była też inicjatorką pierwszej strategii rozwiązywania problemów społecznych w naszym mieście oraz znanych w kraju projektów pomocy dzieciom: „Starszy Brat, Starsza Siostra”, „Adopcja na odległość”, „Przyjazny Dom”, programu pomocy bezrobotnym „Szansa”, czy też Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Jako Kierownik zawsze starała się być kompetentna, stanowczo i konsekwentnie dążyć do celu. Troszczyła się także o rozwój kadr pomocy społecznej, dla wielu była nauczycielem i wzorem.

Za wybitne i nowatorskie rozwiązania z zakresu pomocy społecznej otrzymała dwie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 1997 r. – indywidualną i 1998 r. - nagrodę zespołową.

W 2000 r. zrezygnowała z funkcji Kierownika MOPS i rozpoczęła działalność, jako właściciel Ośrodka Usług Społecznych NOA, a od 2005 r. jako Dyrektor Fundacji NOA, prowadząc Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla zaburzonych psychicznie.

Była wielką entuzjastką rodzącej się demokracji i możliwości społecznego zaangażowania. W latach 1998-2002 pełniła funkcję radnej samorządu powiatowego. Była współzałożycielką szczecineckiego oddziału Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz członkiem zarządu prowadzącego szkołę STO, inicjatorką stowarzyszenia pn. Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych, działała w radzie parafialnej parafii p.w. NNMP, troszczyła się o bezdomne zwierzęta m. in. zabiegając o powstanie schroniska.

Wiesława Dudzińska-Stankiewicz po długiej i ciężkiej chorobie zmarła 18 września 2008 r., w ostatniej drodze oprócz rodziny licznie towarzyszyli Jej współpracownicy, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, wojewódzkich, środowisko pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także dziesiątki zwykłych ludzi. We wspomnieniach pozostaje, jako człowiek otwarty na innych, pełen pasji i entuzjazmu we wszystkim, co robiła.

W 2011 r. została odznaczona pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju pomocy społecznej oraz lokalnej demokracji.

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności sprawiają, że trudno byłoby znaleźć inną osobę, godną patronowania ośrodkowi, która od lat stanowi niepowtarzalny autorytet dla środowiska lokalnej pomocy społecznej.


Informacje uzupełniające:
fotografia tygodnik Temat Szczecinecki