Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 2300

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane są od dnia 1 września 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4, w sali nr 2 (parter), natomiast wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w pokojach 7, 8, 9 od poniedziałku do środy w godz. od 745 do 1515, w czwartki do 1615 oraz w piątki do 1415.

Dochód uprawniający do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami) nie może przekroczyć 674 zł netto na osobę. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki nie przekracza 764 zł.

Ustalając prawo do świadczeń na okres 2015/2016 brany jest pod uwagę dochód rodziny z roku 2014.
Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  28  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.)

INFORMUJEMY, że w przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za listopad nastąpi do 30 listopada.
Jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do 31 grudnia.

 

 Rodzaje i wartość świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

 
  I. Zasiłek rodzinny 
 89 zł na dziecko w wieku do 5 lat 
 118 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat 
 129 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat
  II. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł miesięcznie
urodzenia dziecka 1000 zł jednorazowo na dziecko
samotnego wychowywania dziecka  185 zł miesięcznie, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci
dziecko niepełnosprawne - kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat
100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat
rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo na każde dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  63 zł miesięcznie (dojazd) na każde dziecko
105 zł miesięcznie (zamieszkiwanie) na dziecko
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
  III. Świadczenia opiekuńcze
zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie
świadczenie pielęgnacyjne 1200 zł miesięcznie
specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł miesięcznie
zasiłek dla opiekuna 520 zł miesięcznie
  IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 
1000 zł
Dochód uprawniający: 1922 zł netto na osobę w rodzinie