Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i narastającym. Występuje we wszystkich klasach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Wielu sprawców stosujących przemoc robi to na trzeźwo, inni piją po to, aby bić.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka. To w niej kształtuje się nasza osobowość, system wartości, poglądy na świat, styl życia. Niestety często dom rodzinny staje się miejscem cierpienia, poniżenia i zagrożenia zamiast być oazą bezpieczeństwa.
Definicja przemocy mówi, że jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie. Przybiera ona różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Rzadko jest incydentem jednorazowym - zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny.
Przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia. Dzieci żyjące w skłóconych rodzinach, w których rodzice używają wobec siebie przemocy, mogą mieć problem z budową związku opartego na miłości i szacunku. Dla nich naturalne będą sytuacje znane z domu rodzinnego. Wiele osób doznających przemocy nie mówi o tym, bojąc się i wstydząc.
Sytuację osoby doznającej przemocy w rodzinie często porównuje się do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych. Analiza tego, co dzieje się z psychiką i z zachowaniem zakładników, jak niszczące może być dla człowieka nawet kilku godzinne przebywanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, pozwala zrozumieć irracjonalne zachowanie ofiar. Osoba doznająca przemocy domowej doświadcza takiego zagrożenia często latami a sprawcą nie jest ktoś obcy tylko ktoś najbliższy. Nie jest ona często w stanie dostrzec grożącego niebezpieczeństwa i spustoszeń w psychice a tym samym wyzwolić się z koszmaru. Dlatego tak ważną rolę odgrywa świadek przemocy, gdyż często jego reakcja może uruchomić działania pomocowe i nie dopuścić do tragedii. Mitem jest pogląd, że wszystko co dzieje się w czterech ścianach jest wyłącznie prywatną sprawą rodziny. Każde podejrzenie wystąpienia przemocy należy zgłaszać – jest to nasz moralny i prawny obowiązek. Nie reagując bierzemy na siebie współodpowiedzialność za cierpienie drugiego człowieka a być może jego życie.
Stopniowo wzrasta świadomość społeczna w tym zakresie, podejmowane są działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska.
Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r. Wraz z jej nowelizacją – dnia 1 sierpnia 2010 r. – pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Szczecinku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje od 2000 roku, powołany przez Burmistrza Miasta Szczecinka Pana Mariana Golińskiego, z inicjatywy Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych (obecnie Fundusz Tratwa Szczecinek). Po nowelizacji ww. ustawy, Zarządzeniem Nr 128/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Burmistrz Miasta Szczecinka Pan Jerzy Hardie Douglas, powołał na nowo Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 14-tu instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Komendy Straży Miejskiej, Zakładów Karnych ze Szczecinka i Czarnego, Stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek, Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej „Podimed” i „Patronka” Sp. z o.o.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku pełni funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego zadaniem jest m.in. integrowanie i koordynowanie działań instytucji lokalnych i zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego sukcesywnie podnoszą swoje kompetencje w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez szkolenia, seminaria jak i superwizję swojej pracy przez trenerów z zewnątrz. Zainicjowali cykl szkoleń dotyczących zmienionych procedur i podnoszących świadomość dla grup zawodowych biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty” jak i innych służb działających na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do tej pory zostali przeszkoleni pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele oświaty (szkoły publiczne średnie, gimnazjalne i większość podstawowych oraz przedszkola), przedstawiciele ochrony zdrowia (PODM „Podimed”, Szpital w Szczecinku), oraz członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół w dalszym ciągu proponuje bezpłatne szkolenia, by uwrażliwić na problem przemocy, edukować i wspierać służby, by pomaganie rodzinom uwikłanym w przemoc nie było walką w pojedynkę a współpracą między instytucjami - interdyscyplinarną.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym pod ejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedurę wszczyna przedstawiciel jednej z wymienionych instytucji. Jej celem nadrzędnym jest zatrzymanie przemocy domowej i poprawa sytuacji rodziny. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze, które opracowują i realizują plan pomocy dla konkretnej rodziny, monitorują sytuację oraz dokumentują działania wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.
Osoby doznające przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, medycznej, a także zwyczajnego wsparcia. Z dziećmi pracuje pedagog/psycholog a osoba stosująca przemoc min. może skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec bliskich i konsultacji indywidualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” została opracowana tak, by łączyć kompetencje służb i współpracować w celu osiągania lepszych efektów, bo przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może opierać się na działalności tylko jednego podmiotu. Interdyscyplinarna współpraca służb pozwala na wykorzystanie niezbędnych narzędzi i kompetencji w celu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc. W roku 2013 w Mieście Szczecinek założono 43 „Niebieskie Karty”, dla porównania w roku ubiegłym prowadzone były 34 procedury.

 

Wszelkich informacji dotyczących uzyskania pomocy udzielą Państwu:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani MAŁGORZATA KISIEL, tel. (94) 37 280 11 w siedzibie Zespołu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul Wiejska 4, pokój nr 33

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720411
dzisiaj295
wczoraj384
w tym tygodniu2701
w tym miesiącu7427
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430