Drukuj
Kategoria: Pozostałe
Odsłony: 30451
 

Niniejsza podstrona zawiera postępowania w zakresie zamówień publicznych ogłoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku nie prowadzi postępowania w zakresie zamówień publicznych.

UWAGI TECHNICZNE:
Do 'otwarcia' plików konieczne jest odpowiednie oprogramowanie:
• dla formatu PDF: Acrobat Reader lub Foxit Reader (freeware),
• dla formatu DOC: Microsoft Word Viewer, pakiet LibreOffice (freeware) lub Microsoft Word (pakiet Office),
• dla formatu ZIP: program oferujący obsługę plików skompresowanych w formacie ZIP lub otwarcie z poziomu systemu operacyjnego.

 

• PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI
   PRZEWYŻSZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 €

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok... [PDF: 1 strona]

 

• AKTUALNE POSTĘPOWANIA

• brak

 

• POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

• DOKUMENTY

Zapytanie ofertowe [PDF: 1 strona]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [PDF: 1 strona]
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych [PDF: 1 strona]

 

• DOKUMENTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [PDF: 1 strona]
Zaproszenie do składania ofert [PDF: 1 strona]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [PDF: 9 stron]
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [PDF: 1 strona]
Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania [PDF: 1 strona]
Formularz ofertowy [PDF: 2 strony]
Wzór umowy [PDF: 13 stron]
Przedmiary robót [PDF: 7 stron]
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [PDF: 3 strony]
Projekt architektoniczno-budowlany: detale [ZIP: 17 plików]
Projekt architektoniczno-budowlany: rysunki [ZIP: 9 plików]
Projekt architektoniczno-budowlany: katalog [PDF: 28 stron]
Projekt architektoniczno-budowlany: suplement [PDF: 3 strony]
Projekt architektoniczno-budowlany: warunki techniczne [PDF: 41 stron]
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [PDF: 55 stron]

 

• DOKUMENTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [PDF: 2 strony]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [PDF: 1 strona]
Ogłoszenie zamówienia publicznego [PDF: 5 stron]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [DOCX: 11 stron]
Wzór umowy [DOCX: 14 stron]
Formularz ofertowy [DOCX: 2 strony]
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [DOC: 1 strona]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [DOC: 1 strona]
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [DOC: 1 strona]
Informacja art. 26 ust. 2d ustawy... [DOCX: 1 strona]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża budowlana [ZIP: 24 pliki]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża elektryczna [ZIP: 9 plików]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża sanitarna [ZIP: 5 plików]
Zestawienie kart technicznych oraz kart katalogowych [PDF: 42 strony]
Suplement do opisu technicznego [PDF: 1 strona]
Przedmiary robót [PDF: 24 strony]
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [ZIP: 4 pliki]

 

• DOKUMENTY

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego [PDF: 1 strona]
Ogłoszenie zamówienia publicznego [PDF: 5 stron]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [DOC: 11 stron]
Wzór umowy [DOCX: 14 stron]
Wzór umowy [DOC: 14 stron]
Formularz ofertowy [DOC: 2 strony]
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [DOC: 1 strona]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [DOC: 1 strona]
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [DOC: 1 strona]
Informacja art. 26 ust. 2d ustawy... [DOC: 1 strona]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża budowlana [ZIP: 24 pliki]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża elektryczna [ZIP: 9 plików]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża sanitarna [ZIP: 5 plików]
Zestawienie kart technicznych oraz kart katalogowych [PDF: 42 strony]
Suplement do opisu technicznego [PDF: 1 strona]
Przedmiary robót [PDF: 24 strony]
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [ZIP: 4 pliki]

 

• DOKUMENTY

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego [PDF: 1 strona]
Ogłoszenie zamówienia publicznego [PDF: 5 stron]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [DOC: 11 stron]
Wzór umowy [DOC: 14 stron]
Formularz ofertowy [DOC: 2 strony]
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [DOC: 1 strona]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [DOC: 1 strona]
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat [DOC: 1 strona]
Informacja art. 26 ust. 2d ustawy... [DOC: 1 strona]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża budowlana [ZIP: 24 pliki]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża elektryczna [ZIP: 9 plików]
Projekt architektoniczno-budowlany: branża sanitarna [ZIP: 5 plików]
Zestawienie kart technicznych oraz kart katalogowych [PDF: 42 strony]
Suplement do opisu technicznego [PDF: 1 strona]
Przedmiary robót [PDF: 24 strony]
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [ZIP: 4 pliki]