• • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •
 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Godziny przyjmowania interesantów

• PRACOWNICY SOCJALNI

 • poniedziałek, wtorek: od 800 do 1200 osoby nie pracujące
 • czwartek: od 1300 do 1615 osoby pracujące

• PRACOWNIK SOCJALNY WPROWADZAJĄCY/DYŻURUJĄCY

w sytuacjach nagłych i w odniesieniu do osób po raz pierwszy zgłaszających się do Ośrodka

 • poniedziałek, wtorek, środa: od 800 do 1515
 • czwartek: od 800 do 1615
 • piątek: od 800 do 1415

• SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ DS. BEZDOMNOŚCI

 • poniedziałek: od 800 do 1200
 • czwartek: od 800 do 1415
 

Podstawowy zakres działania Działów Pomocy Środowiskowej

• DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Do podstawowego zakresu działania Działów Pomocy Środowiskowej należy:

 • Rozpoznawanie potrzeb osób będących w wieku aktywności zawodowej i w wieku poprodukcyjnym ubiegających się o pomoc poprzez przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych), diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb oraz prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o pomoc społeczną.
 • Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej, jako pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 • Współdziałanie z osobami i rodzinami w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.
 • Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, w tym ustalanie odpłatności.
 • Prowadzenie działalności interwencyjno – ochronnej w stosunku do osób w wieku sędziwym.
 • Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej.
 • Realizacja pomocy w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Opracowywanie i realizacja strategii i programów specjalnych w zakresie pomocy społecznej.
 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 • Wydawanie na wniosek klientów zaświadczeń o korzystaniu z pomocy społecznej.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 • Współdziałanie z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi i pracodawcami w zakresie udzielania pomocy, szczególnie na zasadach i w formach określonych przepisami prawa.
 • Stosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej, szczególnie w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Opracowywanie, zawieranie i realizowanie kontraktów socjalnych, udzielanie pomocy finansowej i w naturze klientom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej.
 • Gospodarowanie budżetem przydzielonym na zadania własne i zlecone, a także realizowane w ramach EFS, w tym rozliczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Przeciwdziałania oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, w tym m. in. prowadzenie poradnictwa i interwencji.
 • Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • W sytuacjach tego wymagających, okresowe doręczanie korespondencji i decyzji.

• DZIAŁ POMOCY BEZDOMNYM

Do podstawowego zakresu działania Działu Pomocy Bezdomnym należy:

• Organizowanie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie Szczecinka, poprzez:

 • Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, w szczególności zmierzającej do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych, samodzielnego funkcjonowania, wsparcia środowiskowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.
 • • Tworzenie bazy danych w zakresie:
 • miejsc noclegowych w schroniskach i noclegowniach na terenie gminy, województwa i kraju,
 • ośrodków leczenia odwykowego dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 • koordynowanie spraw darowizn rzeczowych przekazywanych na rzecz klientów Ośrodka.
 • • Prowadzenie Noclegowni Miejskiej, w tym:
 • zapewnienie miejsca noclegowego z czystą bielizną pościelową,
 • zapewnienie ubrania właściwego do pory roku,
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb higienicznych,
 • zagwarantowanie prawa do korzystania z pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych wraz ze znajdującymi się w nich urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego.
 • Prowadzenie Domu Dla Bezdomnych 'Zacisze' do zadań, którego należy świadczenie usług w formie: schronienia, pobytu w świetlicy, posiłku, wymiany odzieży, higieny osobistej, pomocy przedmedycznej i poradnictwa socjalnego.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

267118
dzisiaj220
wczoraj316
w tym tygodniu2278
w tym miesiącu6806
najwięcej 605 (08-01-2017)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430