Drukuj
Kategoria: Klient
Odsłony: 5828
 

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych jest:

• PODSTAWOWE INFORMACJE

DODATEK MIESZKANIOWY

Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu:

"Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z  późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622)."

Do dochodu nie wlicza się również świadczenia "Dobry start", świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego dla emerytów i rencistów w 2019 r.

"Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)." Dodatek mieszkaniowy naliczany jest na podstawie dochodów z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód stanowią m. in.:

Ponadto do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy w celu naliczenia ryczałtu za brak instalacji gazowej, centralnego ogrzewania lub centralnie ciepłej wody.

Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

Dochód kwalifikujący do dodatku mieszkaniowego (po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu) wynosi:

UWAGA
Wysokość najniższej emerytury - od dnia 1.03.2020 r. - wynosi 1200,00 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją świadczenia).

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu - należy przez to rozumieć:

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej, która dla gospodarstwa:

Wielkość gospodarstwa I II III
1 - OSOBOWE 35,00 m2 45,50 m2 52,50 m2
2 - OSOBOWE 40,00 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 - OSOBOWE 45,00 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 - OSOBOWE 55,00 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 - OSOBOWE 65,00 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 - OSOBOWE 70,00 m2 91,00 m2 105,00 m2
 

OPIS KOLUMN TABELI
• I   : powierzchnia normatywna
Ustawa dopuszcza ustępstwa.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
• II  : 30%
• III : 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię użytkową o 5 m2. W przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu, normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

• PODSTAWOWE INFORMACJE

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

W toku postępowania organ przyznający świadczenia może wymagać także dostarczenia innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 402), wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.:

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

DODATEK MIESZKANIOWY

Kolejność działań jakie należy podjąć ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

PRZYKŁAD:
Wniosek złożony w maju, zatem deklarację o dochodach należy złożyć za luty, marzec, kwiecień.

UWAGA
Ponadto do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy w celu naliczenia ryczałtu za brak instalacji gazowej, centralnego ogrzewania lub centralnie ciepłej wody.

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością przedłożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym.

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

DODATEK ENERGETYCZNY

Kolejność działań jakie należy podjąć ubiegając się o przyznanie dodatku energetycznego:

UWAGA
Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

• MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Interesanci korzystający lub ubiegający się o dodatek mieszkaniowy lub dodatek energetyczny obsługiwani są w pokoju zlokalizowanym na parterze budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku.

pokój nr 4 : zakres liter A - K (stanowisko 1)
                     zakres liter L - Ż (stanowisko 2)

W budynku funkcjonuje SYSTEM KOLEJKOWY.
OBSŁUGA INTERESANTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA.

przejdź do podstrony 'Dział Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego' w 'Zadania i Organizacja MOPS'