Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

Rezerwacja wizyt

Kontakt telefoniczny

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

(94) 37 280 01
 

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych jest:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133)
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.)
 • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 402)

• PODSTAWOWE INFORMACJE

DODATEK MIESZKANIOWY

Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu:

 • Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133)

"Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z  późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622)."

Do dochodu nie wlicza się również świadczenia "Dobry start", świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego dla emerytów i rencistów w 2019 r.

 • Art. 3 ust. 4 w/w ustawy

"Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)." Dodatek mieszkaniowy naliczany jest na podstawie dochodów z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód stanowią m. in.:

 • wynagrodzenie za pracę (dochód brutto po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania), nagrody pieniężne wypłacane przez zakład pracy,
 • odsetki ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, lokatach (wyciągi z rachunków),
 • dochód z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • renta, emerytura,
 • zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,
 • świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • składki zdrowotne naliczane przez Powiatowy Urząd Pracy lub pracodawcę (w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym),
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • stypendia otrzymywane przez studentów, żołdy,
 • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wraz ze składką zdrowotną naliczoną przez ośrodek pomocy społecznej,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłek stały oraz składka zdrowotna naliczana przez ośrodek,
 • nadpłata z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej oraz wody i kanalizacji,
 • finansowa pomoc rodziny, dochód ze sprzedaży, dochód za wynajem lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prace dorywcze.

Ponadto do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy w celu naliczenia ryczałtu za brak instalacji gazowej, centralnego ogrzewania lub centralnie ciepłej wody.

Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • spełnienie kryterium metrażowego i dochodowego,
 • przedłożenie bieżącej faktury za energię elektryczną - jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego.

Dochód kwalifikujący do dodatku mieszkaniowego (po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu) wynosi:

 • w gospodarstwie wieloosobowym: 1500,00 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,
 • w gospodarstwie jednoosobowym: 2100,00 zł, tj. 175% najniższej emerytury.

UWAGA
Wysokość najniższej emerytury - od dnia 1.03.2020 r. - wynosi 1200,00 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją świadczenia).

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu - należy przez to rozumieć:

 • najem,
 • podnajem,
 • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
 • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • własność innego lokalu mieszkalnego,
 • własność domu jednorodzinnego,
 • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,
 • inny tytuł prawny,
 • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej, która dla gospodarstwa:

Wielkość gospodarstwa I II III
1 - OSOBOWE 35,00 m2 45,50 m2 52,50 m2
2 - OSOBOWE 40,00 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 - OSOBOWE 45,00 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 - OSOBOWE 55,00 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 - OSOBOWE 65,00 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 - OSOBOWE 70,00 m2 91,00 m2 105,00 m2
 

OPIS KOLUMN TABELI
• I   : powierzchnia normatywna
Ustawa dopuszcza ustępstwa.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
• II  : 30%
• III : 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię użytkową o 5 m2. W przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu, normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

• PODSTAWOWE INFORMACJE

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

W toku postępowania organ przyznający świadczenia może wymagać także dostarczenia innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 374), wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł na miesiąc,
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł na miesiąc,
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł na miesiąc.

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

DODATEK MIESZKANIOWY

Kolejność działań jakie należy podjąć ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

  • POZYSKAĆ DRUK WNIOSKU.

   • z działu Świadczeń Opiekuńczych, Mieszkaniowych i Alimentacyjnych w budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku - pokój nr 4 zlokalizowany na parterze
   lub
   • pobierając z naszej strony internetowej.
  • UZYSKAĆ POTWIERDZENIE WNIOSKU:

   • W ADMINISTRACJI BUDYNKU (np. ZGM, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) konieczne jest potwierdzenie danych we wniosku: pozycje 2 - 5, 7 - 9 i 12.
   • WNIOSKODAWCA BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM DOMU JEDNORODZINNEGO - jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej oraz o wyposażeniu technicznym domu.
  • WYPEŁNIĆ WNIOSEK.

   Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia dane dotyczące osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym oraz deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające datę złożenia wniosku).

PRZYKŁAD:
Wniosek złożony w maju, zatem deklarację o dochodach należy złożyć za luty, marzec, kwiecień.

  • ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W DZIALE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH.

UWAGA
Ponadto do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy w celu naliczenia ryczałtu za brak instalacji gazowej, centralnego ogrzewania lub centralnie ciepłej wody.

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością przedłożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym.

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

DODATEK ENERGETYCZNY

Kolejność działań jakie należy podjąć ubiegając się o przyznanie dodatku energetycznego:

 • POZYSKAĆ DRUK WNIOSKU.

  • z działu Świadczeń Opiekuńczych, Mieszkaniowych i Alimentacyjnych w budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku - pokój nr 4 zlokalizowany na parterze
  lub
  • pobierając z naszej strony internetowej.
 • WYPEŁNIĆ WNIOSEK.

 • ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W DZIALE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH.

UWAGA
Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

• MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Interesanci korzystający lub ubiegający się o dodatek mieszkaniowy lub dodatek energetyczny obsługiwani są w pokoju zlokalizowanym na parterze budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku.

pokój nr 4 : zakres liter A - K (stanowisko 1)
                     zakres liter L - Ż (stanowisko 2)

W budynku funkcjonuje SYSTEM KOLEJKOWY.
OBSŁUGA INTERESANTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720416
dzisiaj300
wczoraj384
w tym tygodniu2706
w tym miesiącu7432
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430