Drukuj
Kategoria: Fundusz Alimentacyjny
Odsłony: 1611

Termin składania wniosków o świadczenia z fundusz alimentacyjnego


Okres świadczeniowy trwa od 1 października danego roku do 30 września roku następnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł (do września 2019 r.).

W okresie świadczeniowym 2019/2020 kryterium dochodowe wzrasta do 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

Dokumenty wymagane do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć:

Ponadto w zależności od sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć odpowiednio poniższe dokumenty:

Jednocześnie informujemy, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioskodawcy nie są zobowiązani do potwierdzania następujących informacji:

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności brak jest informacji o wydanym orzeczeniu, wówczas organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do dołączenia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl
Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.