Drukuj
Kategoria: Klient
Odsłony: 3695
 

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej jest:

Osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej oraz do niezwłocznego informowania Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą przyznania świadczenia.
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu osób, którym je przyznano.

• PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawą przyznania świadczeń pomocy społecznej jest:

Dochód kwalifikujący do pomocy społecznej (suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wynosi (od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r.):

Dochód kwalifikujący do pomocy społecznej (suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wynosi (od 1 października 2018 r.):

Ponadto niezbędne jest umożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz przedłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną itp.

• FORMY POMOCY

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

• PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTA

√  W PRZYPADKU, GDY KLIENT ZGŁASZA SIĘ PO RAZ PIERWSZY
    • konieczne zgłoszenie się do pracownika wprowadzającego (pokój nr 6 zlokalizowany na parterze).
    • dalsze postępowanie zgodne z przekazanymi przez pracownika instrukcjami.

√  W PRZYPADKU, GDY KLIENT ZGŁASZA SIĘ PO RAZ KOLEJNY
    ▪ W GODZINACH PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
• zgłoszenie się do przydzielonego pracownika socjalnego a w przypadku jego nieobecności do pracownika pełniącego zastępstwo (informacja o lokalizacji zastępstwa jest umieszczona przy drzwiach wejściowych do pokoju).
    ▪ POZA GODZINAMI PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
• zgłoszenie się do pracownika socjalnego pełniącego dyżur danego dnia.

przejdź do podstrony 'Dział Świadczeń Pomocy Społecznej' w 'Zadania i Organizacja MOPS'