Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 2919

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków własnych Miasta Szczecinek wchodzi w życie 6 marca 2019 roku.


Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wśród zadań należących do kompetencji samorządu gminnego zalicza m. in. prowadzenie polityki prorodzinnej, natomiast przepisy art. 18, art. 71 i 72 Konstytucji RP nakazują podjęcie przez władzę publiczną starań zmierzających do ochrony i pomocy rodzinie.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Szczecinek Pana Daniela Raka wychodząc naprzeciw Mieszkańcom Szczecinka i korzystając z upoważnienia zawartego w art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zapewniając w ten sposób wsparcie finansowe związane z narodzeniem się dziecka, opieką prawną czy przysposobieniem oraz poprawę sytuacji demograficznej Miasta Szczecinek.

Uprawnieni do świadczenia

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka finansowaną ze środków własnych Miasta Szczecinek otrzyma rodzic lub opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, zamieszkały w Szczecinku przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka oraz zamieszkały wraz z dzieckiem w dniu złożenia wniosku o zapomogę niezależnie od dochodów. Jednorazowa zapomoga przysługuje na dziecko urodzone, przysposobione, objęte opieką prawną lub faktyczną po 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia.

Wysokość zapomogi

Jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł i przysługuje na każde żywe urodzone dziecko. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.

Wymagane dokumenty:

Na wezwanie organu przyznającego jednorazową zapomogę osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka finansowanej ze środków własnych Miasta Szczecinek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 89 w godzinach przyjmowania Klientów

Wniosek do pobrania:

Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [format: PDF]