Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

 

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej jest:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej oraz do niezwłocznego informowania Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą przyznania świadczenia.
Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu osób, którym je przyznano.

• PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawą przyznania świadczeń pomocy społecznej jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
 • spełnienie kryterium dochodowego,
 • spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek kwalifikujących do pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.

Dochód kwalifikujący do pomocy społecznej (suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wynosi (od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r.):

 • 634,00 zł, dla osoby samotnie gospodarującej,

 • 514,00 zł, dla osób w rodzinie.

Dochód kwalifikujący do pomocy społecznej (suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wynosi (od 1 października 2018 r.):

 • 701,00 zł, dla osoby samotnie gospodarującej,

 • 528,00 zł, dla osób w rodzinie.

Ponadto niezbędne jest umożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz przedłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną itp.

• FORMY POMOCY

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składka na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej,
 • praca socjalna.

• PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTA

√  W PRZYPADKU, GDY KLIENT ZGŁASZA SIĘ PO RAZ PIERWSZY
    • konieczne zgłoszenie się do pracownika wprowadzającego (pokój nr 6 zlokalizowany na parterze).
    • dalsze postępowanie zgodne z przekazanymi przez pracownika instrukcjami.

√  W PRZYPADKU, GDY KLIENT ZGŁASZA SIĘ PO RAZ KOLEJNY
    ▪ W GODZINACH PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
• zgłoszenie się do przydzielonego pracownika socjalnego a w przypadku jego nieobecności do pracownika pełniącego zastępstwo (informacja o lokalizacji zastępstwa jest umieszczona przy drzwiach wejściowych do pokoju).
    ▪ POZA GODZINAMI PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
• zgłoszenie się do pracownika socjalnego pełniącego dyżur danego dnia.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720388
dzisiaj272
wczoraj384
w tym tygodniu2678
w tym miesiącu7404
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430