Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 3448
 

MARTA NIEWCZAS

Dyrektor Ośrodka
 

Godziny przyjmowania interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Ośrodka
W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka interesantów przyjmuje Zastępca Dyrektora Ośrodka

 

Zakres działania Dyrektora Ośrodka

 

• Dyrektor sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich działów Ośrodka, zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną odrębnym zarządzeniem oraz bezpośrednio kieruje sprawami w zakresie:

• Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

• Do kompetencji Dyrektora zastrzeżone jest:

 

IWONA WAGNER

Zastępca Dyrektora Ośrodka
 

Godziny przyjmowania interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Ośrodka

• zakres: dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, organizacja i kadry Ośrodka
•   przyjmowanie interesantów w zastępstwie Dyrektora Ośrodka w przypadku jego nieobecności

 

Zakres działania Zastępcy Dyrektora Ośrodka

 

• Zastępca Dyrektora wykonuje obowiązki powierzone przez Dyrektora zgodnie z jego poleceniami, wskazówkami i zakresem czynności, a w szczególności nadzoruje:

• Zastępca Dyrektora kieruje pracą Działu Organizacji i Kadr.

• Zastępca Dyrektora uprawniony jest do: