Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

 

MARTA NIEWCZAS

Dyrektor Ośrodka
 

Godziny przyjmowania interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Ośrodka
 • poniedziałek: od 1330 do 1430
 • czwartek: od 1330 do 1530
W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka interesantów przyjmuje Zastępca Dyrektora Ośrodka

 

Zakres działania Dyrektora Ośrodka

 
 • Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta Szczecinek.
 • Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy swojego Zastępcy, Głównego księgowego i kierowników, tworzących Zespół Prowadzący, którego zadaniem jest opiniowanie spraw istotnych dla funkcjonowania Ośrodka i sposobu realizacji powierzonych zadań.
 • Dyrektor do realizacji bieżących zadań Ośrodka powołuje zespoły oraz komisje określając zakres ich działania i kompetencje.
 • Dyrektor upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie objętym upoważnieniem.

• Dyrektor sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich działów Ośrodka, zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną odrębnym zarządzeniem oraz bezpośrednio kieruje sprawami w zakresie:

 • polityki rozwoju Ośrodka i rozwiązywania podstawowych problemów społecznych,
 • polityki personalnej,
 • organizacji i zarządzania.

• Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, w tym uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Szczecinek i posiedzeniach komisji Rady Miasta Szczecinek,
 • ustalanie struktury organizacyjnej Ośrodka oraz zadań jego działów,
 • ustalanie polityki kadrowej oraz zatrudnienie i zwalniania pracowników,
 • wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność Ośrodka,
 • rozpatrywanie oraz nadzorowanie spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków,
 • koordynowanie działalności swojego Zastępcy i kierowników działów,
 • nadzór nad całokształtem gospodarki Ośrodka,
 • nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy zawodowej przez podległych pracowników,
 • organizowanie i nadzorowanie działań kontroli wewnętrznej,
 • dbałość o rozwój zawodowy pracowników poprzez organizację szkoleń wewnętrznych i umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych,
 • udzielanie urlopów oraz podpisywanie delegacji służbowych pracowników.

• Do kompetencji Dyrektora zastrzeżone jest:

 • zawieranie umów i porozumień w imieniu Ośrodka,
 • zatwierdzanie odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych jednostkom i organom administracji publicznej, organom kontroli zewnętrznej, posłom, senatorom, radnym,
 • zatwierdzanie sprawozdań, materiałów i opracowań dla potrzeb jednostek i organów administracji publicznej,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • inne, każdorazowo zastrzeżone przez Dyrektora Ośrodka.
 • W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Dyrektora obowiązków jego funkcję sprawuje Zastępca Dyrektora.
 • Dyrektor może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka i do jego reprezentowania.
 

IWONA WAGNER

Zastępca Dyrektora Ośrodka
 

Godziny przyjmowania interesantów

po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w sekretariacie Ośrodka

• zakres: dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenie 'Dobry Start', jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem', 'becikowe miejskie', organizacja i kadry Ośrodka
•   przyjmowanie interesantów w zastępstwie Dyrektora Ośrodka w przypadku jego nieobecności

 • poniedziałek: od 1330 do 1430
 • czwartek: od 1330 do 1530

 

Zakres działania Zastępcy Dyrektora Ośrodka

 

• Zastępca Dyrektora wykonuje obowiązki powierzone przez Dyrektora zgodnie z jego poleceniami, wskazówkami i zakresem czynności, a w szczególności nadzoruje:

 • pracę Działu Świadczeń Rodzinnych,
 • pracę Działu Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego.

• Zastępca Dyrektora kieruje pracą Działu Organizacji i Kadr.

• Zastępca Dyrektora uprawniony jest do:

 • wydawania decyzji administracyjnych w zakresie objętym upoważnieniami,
 • składania podpisów w imieniu Ośrodka w zakresie jego praw i zobowiązań, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora,
 • wprowadzania wszelkiego rodzaju usprawnień w działach, a w przypadkach spornych wprowadzanie ich w uzgodnieniu z właściwymi kierownikami. W razie rozbieżności ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Dyrektor.
 • Zastępca Dyrektora polega bezpośrednio Dyrektorowi i odpowiedzialny jest za całokształt spraw objętych zakresem działania podległych działów.
 • Zastępca Dyrektora sprawuje funkcję Dyrektora w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720414
dzisiaj298
wczoraj384
w tym tygodniu2704
w tym miesiącu7430
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430