• • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •
 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Zakres działania Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej

 

Do podstawowego zakresu działania Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej należy:

• Udzielanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego rodzinom, osobom kwalifikującym się do pomocy społecznej bez względu na kryterium dochodowe w tym:

 • porady pedagogiczne i prawne dotyczące:


• problemów opiekuńczo – wychowawczych,
• uzależnień i chorób psychicznych,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności i wieku sędziwego,
• przemocy w rodzinie.

 • Prowadzenie usług logopedycznych.
 • Współpraca i współdziałanie z pracownikami socjalnymi na rzecz współorganizowania pomocy osobom i rodzinom.
 • Opracowywanie, realizacja i ewaluacja programów i projektów socjalnych.
 • Nawiązywanie współpracy i wypracowywanie form współdziałania z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami społecznymi i pomocą rodzinie.
 • Opracowywanie i realizacja strategii, programów i projektów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i animacji społecznej, w tym 3 letnich programów wspierania rodziny oraz corocznej oceny zasobów pomocy społecznej.
 • Rozwijanie nowych form i metod pracy socjalnej.
 • Zbieranie i gromadzenie informacji o krajowych i zagranicznych fundacjach i programach finansowo wspierających przedsięwzięcia z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i aktywności społecznej.
 • Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w formie Klubu Integracji Społecznej.

• Koordynowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności:

 • opracowywanie i wdrażanie niezbędnych standardów i procedur związanych z realizacją projektu.
 • koordynowanie wszystkich działań przewidzianych w projekcie, a w szczególności czuwanie nad jego zgodnością merytoryczną, przyjętym harmonogramem i kosztorysem.
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektowej.
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji projektu.
 • przygotowanie i prowadzenie akcji promocyjnej projektu, w tym opracowywanie materiałów promocyjnych.
 • zarządzenie zespołem realizującym projekt, w tym określenie zadań członków zespołu i nadzorowanie ich realizacji, a także organizowanie jego spotkań.
 • monitorowanie projektu i prowadzenie bieżącej oceny stopnia jego zaawansowania.
 • kontrolowanie jakości i dokumentowanie rezultatów projektu.
 • przygotowanie i rozliczanie wniosków o płatności.

• Prowadzenie pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w formie:

 • konsultacji, terapii i mediacji,
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 • prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych.

• Organizowanie i nadzorowanie pracy asystentów rodziny, prowadzących pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, do zadań, którego należy w szczególności:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i rozwiązywaniu problemów socjalnych, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • podejmowanie działania interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin oraz sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny oraz monitorowanie funkcji rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, zespołem interdyscyplinarnym oraz właściwymi organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • Pozyskiwanie, organizowanie i monitorowanie pracy rodzin wspierających, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym m.in. opracowywanie projektów umów, szacowanie kosztów, prowadzenie rozliczeń finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 • Prowadzenie biblioteki.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

267118
dzisiaj220
wczoraj316
w tym tygodniu2278
w tym miesiącu6806
najwięcej 605 (08-01-2017)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430