Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 2050

Godziny przyjmowania interesantów

 

Podstawowy zakres działania Działu Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Do podstawowego zakresu działania Działu Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego należy:

• przyjmowanie i weryfikacji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
• administrowanie oprogramowaniem 'Dodatki mieszkaniowe',
• opracowywanie i wydruk decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych,
• sporządzanie list wypłat i przelewów,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających wobec osób korzystających z dodatków
  mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie sprawozdań, analiz i szacowanie potrzeb finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych,
• prowadzenie procedur ustalania nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
• współpraca z zarządcami lokali.

• przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
• administrowanie oprogramowaniem 'Energia',
• opracowywanie i wydruk decyzji administracyjnych dot. dodatków energetycznych,
• sporządzanie list wypłat i przelewów dodatków,
• wznawianie, wszczęcie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych,
• prowadzenie procedur ustalania nienależnie pobranych dodatków energetycznych,
• szacowanie potrzeb finansowych w zakresie dodatków energetycznych,
• sporządzanie meldunków, sprawozdań, wykazów i analiz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
  wynikającymi z innych potrzeb.

• przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie rejestrów wniosków, udzielonych świadczeń i działań podejmowanych wobec dłużników
  alimentacyjnych,
• opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzanie wywiadów
  z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie od nich  oświadczeń majątkowych,
• sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych,
  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
• szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie procedur ustalających nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego,
• współpraca ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie możliwości aktywizacji
  zawodowej dłużników alimentacyjnych,
• współpraca z komornikami sądowymi w zakresie skuteczności prowadzonej egzekucji, przekazywania
  informacji zawartych w wywiadach alimentacyjnych oraz oświadczeniach majątkowych dłużnika,
• kierowanie do Starosty wniosków o zatrzymanie lub zwrot prawa jazdy dłużników alimentacyjnych,
• występowanie z wnioskami do organów właściwych dłużników alimentacyjnych o podjęcie działań wobec
  dłużników alimentacyjnych,
• występowanie z powództwem o roszczenia alimentacyjne przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej
  kolejności na podstawie art. 132 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o:

• zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki
  alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy,
• zobowiązaniach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za
  okres dłuższy niż 12 miesięcy.

przejdź do podstrony 'Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne' w Strefie Interesanta

 

przejdź do podstrony 'Fundusz Alimentacyjny' w Strefie Interesanta